Ayurved · Health

आजची आरोग्यटीप

​🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹    आजची आरोग्यटीप 07.11.16 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹                 *आहार रहस्य*         *आहारातील बदल भाग 46*                            *चवदार आहार -भाग 7* आयोडीनयुक्त मीठाची खरंच गरज आहे का ?  आयोडीन हा एक उडनशील पदार्थ आहे. आठ… Continue reading आजची आरोग्यटीप