Ayurved · Health

हृदयाचे संरक्षण

​ह्रदयाचे संरक्षण 👇🏻👇🏻👇🏻
तन्महत् ता महामूलास्तच्चौजः परिरक्षिता | 

परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहेतवः ||

ह्रद्यं यत्स्याद्यदौजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम् |

तत्तत् सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च || च.चि.३०/१३-१४
महत् अतिमहत्वाचा अवयव असलेल्या ह्रदयाचे, ह्रदयापासुन निघणारया धमन्यांचे, ह्रदयाच्या ठिकाणी असलेल्या ओजाचे रक्षण करत असताना विशेषतः मनाला संतप्त करणारया कारणांचा परित्याग करावा.

  जो जो आहार विहार ह्रदयाचे संरक्षण करणारा असेल, ओजाचे वर्धन करणारा असेल सोबतच हदय असमंतातील स्रोतसांना निर्मळ ठेवणारा असेल अशा आहार विहाराचे प्रयत्न पुर्वक सेवन करावे.

तसेच शांतीमय वातावरण राखावे सोबचत ज्ञानाची उपासना करत राहावे.

 

ह्रदय संरक्षक आहार विहार👇🏻👇🏻👇🏻

गाईचे दुध व तुप हे ओजवर्धन करणारे नित्य सेवनीय पदार्थ आहे.

असात्म्य पदार्थ ज्यामुळे खाल्यानंतर लगेच त्रास होतो असा आहार टाळावा.

मद्याचे गुणधर्म ओजच्या विरूध्द असल्याने मद्य ह्रदयासाठी अहितकारक नुकसान दायक ठरते.

शरीरातील रस रक्त विशुध्द तयार होण्याकरिता देशानुरूप, काळानुरूप, स्वतः च्या शरीरास सात्म्य असा आहार सेवन करावा.

              विहारात महत्वाचा आहे तो व्यायाम तो अर्धशक्ती प्रमाणातच करावा.

अति कष्ट करणे व व्यायाम करणे यात मोठा फरक आहे. व्यायामाने बल वाढते तर अति कष्टाने शरीराची झीज होऊन बल कमी होते.
व्यायाम details👇🏻👇🏻👇🏻

http://ayushdarpanmarathi.blogspot.in/2015/12/blog-post_89.html?m=1
ओजाचे रक्षण👇🏻👇🏻👇🏻
ओज आयुर्वेदीय संकल्पना

http://ayushdarpanmarathi.blogspot.in/2016/01/blog-post.html?m=1
वैद्य गजानन मॅनमवार

श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद नांदेड

Mob no – 9028562102, 9130497856

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s