Ayurved · Health

भोजनकालीन जलपान

# आयुर्वेदातुन आरोग्याकडे 🌸 भोजनकालीन जलपान 🌺 भक्तस्यादौ जलं पीतमग्निसादं कृशागंताम् | अन्ते करोति स्थुलत्वमूर्ध्वं चामाशयात्कफम् || मध्ये मध्यागंता साम्यं धातूनां जरणं सुखम् || जेवनाच्या पुर्वी जलपान भुक कमी करून शरीराला कृशता आणते. जेवणाच्या शेवटी केलेले जलपान हे आमाशयातील कफ वाढवुन शरीराला स्थुल बनविते. जेवन करताना मध्ये मध्ये थोड्या प्रमाणातील जलपान हे शरीराला सम अवस्थेत… Continue reading भोजनकालीन जलपान

Ayurved · Health

आजची आरोग्य टीप

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 आजची आरोग्यटीप 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 चला आंघोळीला  भाग 9 भस्मस्नानानंतर आणखी असेच अनेक प्रकार वर्णन केले आहेत. जसे, * मृत्तिकास्नान ( माती लावून केलेली आंघोळ ) * गोमयस्नान ( गायीचे शेण ) * पंचगव्य स्नान – पूर्ण अंगावर पसरलेल्या त्वचारोगात * गोरज स्नान ( गायी गोठ्यात परतून येताना उडणाऱ्या धुळीचे स्नान )  यालाच वायव्य स्नान असेही… Continue reading आजची आरोग्य टीप